Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkfieid

Artikel 4- Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8-  Deprijs

Artikel 9 –  Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 12 – Betaling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 13 – Klachtenregeling_

Artikel I – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en

een overeenkomst op afstand aangaat met de ondememer;

1.3. Dag: kalenderdag;

1.4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrelÍ<ing tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afuameverplichting in de tijd is gespreid;

1.5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand;

1.7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten enlofdiensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebrurk gemaakÍ wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

i.9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SCHATKAMERFRED.NL

Kalverhof 11

6241 CZ Bunde

Telefoon: 0611855374

info@schatkamerfred. nl

KvK nummer 14086775

BTWnummer NL001822878B72

 

Artikel3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondememer zijn in te zien en zi”; op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische v/eg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door ds consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consumentzich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsdurx heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod verrneld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. A1s de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten enlof

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

4.3.1 de prijs inclusief belastingen;

4.3.2 de eventuele kosten van aflevering;

4.3.3 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor

nodig zijn;

4.3.4 het al dan niet yan toepassing zijn van het herroepingsrecht;

4.3.5 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

4.3.6 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

4.3.7 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor commu:ricatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

4.3.8 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

4.3.9 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

4.3.10 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransaetie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolangde ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondsmemer is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maategelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data eflz,orgl

hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang

zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaaq is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanwaag te weigeren of aan de uiwoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende inforrnatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.6 het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

5.7 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5.8 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

5.9 de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondememer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5.10 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.11 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en

aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zoyer dat nodig is om te

kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijlq doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 De ondememer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid

  1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeerkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven ofverouderen;

 

Artikel 8-De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar  de ondememer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegeskan indien de ondememer dit bedongen heeft en:

8.5 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

8.6 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

8.7 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel9 – Conformiteit en Garantie

9.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten enlof diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9-2 Een door de ondernemer, fabrikant 6f importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel l0 – Levering en uitvoering

10.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uifvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanwagen

tot verlening van diensten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel vandeze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op evenfuele schadevergoeding.

10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondememer

bekend gemaalÍe vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 — Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

11.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen

met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

11.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

11.3.1 te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of

in een bepaalde periode;

11.3.2 tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aaÍrgegaan;

11.3.3 altijd opzeggen met dezelftle opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

bedongen.

11.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vemieuwd voor een bepaalde duur.

.11.5 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij

de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

 

Artikel 12 – Betaling

l2.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in

artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vang| deze termijn

aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondememer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 De ondememer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

13.3 Bij de ondememer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd waagt, wordt door de ondememer binnen de terrnijn vaa 14 dagen geantwoord

met een bericht van onfvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig

antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar

is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar shop